Diensten

Basisdiensten

Hier vindt u een omschrijving van de werkzaamheden die behoren tot het basispakket van parkmanagement De Wetering - Haarrijn.

Het beheer en onderhoud van het openbaar gebied
Dit omvat voor het openbaar gebied functioneel/dagelijks onderhoud aangaande de wegen, beplanting, straatmeubilair, openbare verlichting, watergangen(groen), rioleringen en civieltechnische kunstwerken alsmede beperkt groot onderhoud

Gladheidbestrijding openbare wegen

Het beheer en onderhoud van de private kavels
Onder het onderhoud van de private kavel wordt verstaan het functioneel en dagelijks onderhoud van die onderdelen van de private kavels die van invloed zijn op de totale uitstraling van het bedrijvenpark. Werkzaamheden die daartoe behoren zijn:
* opruimen van zwerfvuil
* vegen van verhardingen
* gladheidbestrijding
* sneeuwruimen
* onkruidverwijdering
* onderhoud groenvoorziening
* onderhoud terrein meubilair
* onderhoud beschoeiing.
NB vervangingsonderhoud valt niet onder het takenpakket van de beheerorganisatie, maar is de verantwoordelijkheid van de erfpachter.

Terreinbeveiliging van het totale werkgebied
Dit omvat de mobiele surveillance buiten de reguliere kantooruren (van 18.00 - 08.00 uur) en tijdens het weekend en feestdagen (In de weekeinden is dit van vrijdag 18.00 uur tot maandagochtend 08.00 uur en op feestdagen wordt er gesurveilleerd als op werkdagen).

Bewaken en deelnemen aan Keurmerk Veilig ondernemen
Het KVO is gestructureerd samenwerken aan de preventie van criminaliteit, onveiligheid en brand. KVO-B is een hulpstructuur voor lokale ondernemers, gemeente, parkmanagement en veiligheidsprofessionals (politie, beveiligers en brandweer) voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid in de breedste zin van het woord.

Bedrijfsbewegwijzering
Het plaatsen en up-to-date houden van de op het terrein geplaatste landmark.

Stedenbouwkundige en architectonische voorschriften
Het bewaken van illegale reclame-uitingen, illegale verbouwingen en/of aanpassingen aan de terreininrichting. Indien nodig kunnen hiervoor sancties worden opgelegd. Kortom, het controleren of alle voorschriften nageleefd worden.

Management van de operationele beheerorganisatie
De helpdesk is de eerste aanspreekmogelijkheid (klankbord) voor alle vragen/problemen/ideeën
voor alle betrokkenen. De ledenadministratie faciliteert de alle voorkomende mutaties in erfpachters
en gebruikers. Door de grote diversiteit van bedrijven ontstaat extra druk op bewaken van de beeldkwaliteit, de toezichthouder zorgt voor monitoring en proactieve signalering van de situatie op De Wetering-Haarrijn. ‘Weten wat er speelt’, door structureel overleg met de subcontractors, gemeente en ondernemers. Transparant communiceren met alle belanghebbenden. Waarde van relatiebeheer door bedrijfsbezoeken en zitting te nemen in het bestuur van de businessclub De Wetering-Haarrijn (BCDW).

Het management en uitvoering van het strategisch parkmanagement
Bewaken grote diversiteit van belangen door publiek - private opgave. Centrale spil en ziet /
spreekt alle partijen door de structurele overleggen met het verenigingsbestuur, de gemeente
en de erfpachters. Aanzienlijke meerwaarde door middel van intermediaire rol ter voorkoming
van conflicten die kunnen ontstaan tussen gemeente, ondernemers en anderzijds betrokkenen.
Het verzorgen van de financiële administratie en informatievoorziening ten behoeve van het
bestuur en erfpachters.

Parkeermanagement
Proactief signaleren, in overleg treden, aanspreken van overtreders en intensief contact met de
wijkagent over voorkomende knelpunten.

Vervoersmanagement
De zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen van het verkeer en vervoer van en naar
De Wetering-Haarrijn voor ondernemers, werknemers en bezoekers. Deelname aan overleggen
over dit onderwerp.